Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

 

1) Αποδεικτικό γραμματικών γνώσεων βασικής εκπαίδευσης

 

(Γεννημένοι πριν το 1970,τουλάχιστον απολυτήριο δημοτικού και γεννημένοι μετά το 1970 τουλάχιστον απολυτήριο γυμνασίου)

 

2) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (ΑΔΤ)

 

3) Επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση, συμπληρωμένη με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου που θα αναγράφει το εξής κείμενο:

 

«Στο πρόσωπο μου δεν συντρέχει κανένα κώλυμα για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα Εμπορευμάτων ή επιβατών όπως ορίζεται από την παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 346/2001»

Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση

3) Αίτηση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις:

Κατεβάστε την αίτηση

5) Παράβολο συμμετοχής 50€